Obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky AWU Precision Slovakia k.s. (AWU)

Všeobecné ustanovenia

(1)    Súčasťou zmluvných vzťahov medzi nami a objednávateľom/kupcom sú nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky. Podmienky nákupu objednávateľa/kupujúceho, ktoré sa od týchto obchodných podmienok odkláňajú týmto neakceptujeme. Platí to pri bežných obchodných stykoch, ako aj v prípade faxového alebo telefonického uzatvorenia zmluvy.

(2)    Naše ponuky sú závislé od sústavne sa meniacich podmienok na trhu. Z toho dôvodu sú naše ponuky nezáväzné, ak nie je v ponuke udané jednoznačne inak.

(3)    Ponuky objednávateľa/kupujúceho sú prijaté až naším písomným potvrdením objednávky; zmluva môže vzniknúť iba naším písomným potvrdením objednávky.

(4)    Vedľajšie dohody, zmeny alebo doplnenia zmluvy si vyžadujú písomné potvrdenie z našej strany.

(5)    Podklady prislúchajúce k ponuke príp. potvrdeniu objednávky ako výkresy a vyobrazenia ako aj iné údaje a výkonnostné parametre sú záväzné, iba ak sú jednoznačne označené ako záväzné. Ináč sú údaje k predmetu dodania a výkonu iba orientačné. Nepredstavujú žiadne sľúbené vlastnosti, ale popis a označenie tovaru.

(6)    Vyhradzujeme si právo, previesť zmeny a vylepšenia našich artiklov pri zohľadnení našich záujmov, pokiaľ sú pre objednávateľa/kupujúceho na prospech. Pokiaľ objednávateľ/kupec po obdržaní nášho potvrdenia objednávky zmení objednávacie predpisy a je možné požadovanú zmenu realizovať, sme oprávnení, účtovať tým vzniknuté náklady naviac, ako aj primerane tomu zmeniť dodacie termíny uvedené v potvrdení objednávky.

(7)    Objednávateľ/kupec je povinný, na požiadanie odobrať čiastočné plnenia schopné odberu a realizovať čiastočnú platbu. Čiastočné plnenia schopné odberu sú iba také plnenia, ktoré sú samostatne oddeliteľné. Odber nášho plnenie je považovaný za realizovaný, aj keď sa objednávateľ nevysloví do 10 dní po doručení našej oprávnenej žiadosti o odber, najneskôr však 10 dní od začiatku užívania zo strany objednávateľa/kupujúceho. Ako začiatok užívania objednávateľom/kupcom sa považuje taktiež začiatok eventuálnych následných prác, z titulu ktorých sú naše výkony považované ako predvýkony. Odber podľa vety 3 je považovaný za realizovaný 10 dní od doručenia Žiadosti o odber, a síce ak nato v žiadosti o odber jednoznačne poukážeme, v prípade začiatku užívania začne lehota plynúť až naším upozornením objednávateľa/kupijúceho a bola mu poskytnutá príležitosť pre jasné stanovisko.

(8)    Aj bez jednoznačnej dohody sme po realizácia čiastočného plnenia v rozsahu minimálne 10% nášho zmluvného výkonu oprávnení, požadovať o čiastočnú platbu v hodnote príslušného čiastočného plnenia, ako náhle sa čiastočné plnenie stane majetkom objednávateľa.  

(9)    Dodávky objednávateľovi/kupcovi, s ktorým sme doteraz neboli v obchodnom styku, sú realizované iba voči predavkovej platbe dohodnutej ceny alebo na dobierku. Špeciálna výroba sa pri takýchto firmách začne iba voči preddavkovej platbe.


Ceny a platobné podmienky

(1)    Naše ceny sa rozumejú – ak v ponuke/v potvrdení objednávky nie je ináč vyznačené – na základe FCA, podľa Incoterms najnovšia verzia, čisté netto vrátane zákonnej DPH a nákladov za balenie a transport. Balenie sa u nás započítava do vlastných nákladov a nie je možné ho stiahnuť.

(2)    Platba má byť vykonaná spôsobom, aby sme v deň splatnosti mohli disponovať fakturovanou sumou. Objednávateľ/kupujúci smie rátať iba s nespornými alebo právoplatne stanovenými pohľadávkami. Zádržné právo mu prináleží, iba ak spočíva na tom istom zmluvnom vzťahu.

(3)    Pri prekročení cieľu sa od dátumu splatnosti započítavajú úroky vo výške 8 percentuálnych bodov nad príslušnou základnou úrokovou sadzbou p.A . Ak je náš zmluvný partner spotrebiteľ, činia úroky 5 percentuálnych bodov nad príslušnou platnou úrokovou sadzbou.  V prípade, ak nám vznikne preukázateľne veľká škoda, sme oprávnení, si túto škodu uplatniť. Objednávateľovi/kupujúcemu prináleží možnosť preukázania skutočnosti, že nám ako následok omeškania platby nevznikla žiadna alebo nepatrná škoda.

(4)    V prípade omeškania platby s pohľadávkou sme oprávnení, zadržať výkony zo všetkých zmlúv do úplného splnenia všetkých náležitých pohľadávok objednávateľa/kupujúceho voči nám. Objednávateľ/kupujúci môže zádržné právo odvrátiť samodlžným a časovo neobmedzeným ručením zo strany  banky vo výške všetkých otvorených pohľadávok. Po neplodnom uplynutí doby platenia stanovenej objednávateľovi/kupujúcemu sme taktiež oprávnení, odstúpiť od všetkých ešte nezrealizovaných zmlúv. Vyhradzujeme si právo ďalšieho nároku za škodu z omeškania.

(5)    Pri malých objednávkach činí minimálna hodnota objednávky 100 Eur.

(6)    Na špeciálne písomné požiadanie objednávateľa/kupujúceho a na jeho náklady zabezpečíme poistenie dodávky proti krádeži, proti lomu, poškodeniu pri transporte, požiari a vodou ako aj pre iné poistiteľné riziká.

 

Záruky

Máme nárok na bežné záruky našich pohľadávok podľa druhu a rozsahu, aj keď sú podmienené alebo časovo obmedzené.

Podklad pre úver

Predpokladom dodávania je bonita  objednávateľa/kupujúceho. Ak získame po uzatvorení zmluvy informácie o nemožnosti garantovať úver vo výške vyplývajúcej z objednávky alebo sa preukážu skutočnosti, ktoré v tejto súvislosti vyvolajú pochybnosti, nastane  výrazné zhoršenie majetkovej situácie (exekúcia, pozastavenie platieb, insolvencia, konkurz, prevod vlastníctva), sme oprávení požadovať zálohu príp. záruky alebo platbu v hotovosti bez ohľadu na skoršie dohody.


Dodacie lehoty a termíny dodania

(1)    Pokiaľ potvrdenie objednávky jednoznačne neurčuje ináč, pri dodacích termínoch ide o nezáväzné údaje.

(2)    Termín dodania začína plynúť dňom definitívneho potvrdenia objednávky, avšak nie pred úplným objasnením všetkých podrobností objednávky, najmä pred obdržaním podkladov, ktoré má doručiť objednávateľ/kupujúci ako aj pred úhradou splatnej zálohy dohodnutej pri uzatvorení zmluvy. Okrem toho dodržanie lehoty dodania predpokladá splnenie zmluvných povinností objednávateľa/kupujúceho; to isté platí aj pre dodacie termíny.

(3)    Dohodnutý termín dodania sa predlží za neporušenia našich práv z omeškania o časové obdobie, počas ktorého je objednávateľ/kupujúci v omeškaní so svojimi záväzkami – aj asistenčnými alebo vedľajšími povinnosťami, ako je otvorenie akreditívu, prinesenie tuzemských alebo zahraničných potvrdení, realizácia preddavku a pod. vyplývajúcimi z tejto alebo inej zmluvy.

(4)    Termín dodania sa považuje za dodržaný, keď ku času uplynutia opustil predmetu dodania firmu alebo bola dodávka pre vyzdvihnutie objednávateľom/kupcom pripravená k expedícii a to aj bolo objednávateľovi/kupujúcemui oznámené. Čiastočné plnenia nesmie objednávateľ/kupujúci odmietnuť. 

(5)    Termín dodania sa primerane predĺži pri opatreniach v rámci zákonných pracovných hnutí, najmä pri štrajku a blokádach vo vlastnej prevádzke ako aj nezávisle od zákonnosti opatrení proti pracovnému hnutiu v tretích prevádzkach, pokiaľ sa neprihodia preberacie, preventívne, odvracajúce  zavinenia, ďalej pri vzniku nepredvídateľných okolností ako mobilizácia, vojna, blokáda, zákazy vývozu a dovozu, najmä zákonné a úradné predpisy, nedostatok surovín alebo palív, požiar alebo dopravné blokády alebo vyššia  moc, pokiaľ takéto prekážky majú preukázateľný vplyv na dokončenie alebo expedíciu dodávaného predmetu a vyskytnú sa u nás, u subdodávateľa alebo prepravcu a nie sú nami ovplyvniteľné, pričom naše ručenie je vylúčené iba pri ľahkej nedbanlivosti. Ak menované okolnosti vedú k tomu, že nie je možné podať výkon, sme tiež oprávnení, odstúpiť od zmluvy.

(6)    Pri omeškaní z našej strany prináleží objednávateľovi/kupujúcemu právo, odstúpiť od zmluvy. V prípade, že sme jednali úmyselne alebo veľmi nedbalo, je možné si miesto toho nárokovať náhradu škody kvôli nesplneniu. Tí, ktorí nie sú obchodníci príp. podniky a ani zvláštny výkon verejného práva ani právnické osoby verejného práva si môžu náhradu škody nárokovať aj keď, sme jednali mierne nedbalo. Toto právo prináleží obchodníkom príp. podnikom, ak právny obchod nepatrí do ich hlavnej činnosti. Nárok na náhradu škody kvôli nesplneniu v prípade miernej nedbanlivosti je ohraničený na 50% predvídateľnej škody, nanajvýš však na 10% kúpnej ceny.

(7)    Ak vznikne objednávateľovi/kupujúcemu preukázateľne škoda z omeškania   kvôli omeškaniu, ktoré vzniklo pri úmyselnom alebo veľmi nedbalom konaní z našej strany, je pri vylúčení ďalších nárokov oprávnený, uplatniť si odškodnenie z omeškania. Tí, ktorí nie sú obchodníci príp. podniky a ani zvláštna moc verejného práva ani právnické osoby verejného práva si môžu náhradu škody nárokovať aj keď, sme jednali mierne nedbalo. Toto právo prináleží obchodníkom príp. podnikom, ak právny obchod nepatrí do ich hlavnej činnosti. Nárok na náhradu škody kvôli omeškaniu v prípade miernej nedbanlivosti je za každý plný týždeň omeškania ohraničený na 0,5% celkovo však nanajvýš na 5% hodnoty celej dodávky.

(8)    Ak sa expedícia omešká na požiadanie objednávateľa/kupujúceho alebo z dôvodov, ktoré vznikli na strane objednávateľa/kupujúceho, budeme mu náklady vzniknuté skladovaním účtovať. Uplatnenie si ďalších práv z omeškania ostáva neporušené.

(9)    Okrem toho sme oprávnení, po stanovení a neúspešnom uplynutí vymeranej doby k odberu disponovať s predmetom dodania a objednávateľa/kupujúceho zásobiť s novým dodacím termínom alebo odstúpiť od zmluvy alebo si uplatniť náhradu škody kvôli neplneniu.

 

 Výhradné vlastníctvo

(1)    Vyhradzujeme si právo na vlastníctvo nami dodaného tovaru ako aj na veci, ktoré vznikli jeho spracovaním a opracovaním až do splnenia našich všetkých z obchodného vzťahu voči objednávateľovi prislúchajúcich súčasných aj budúcich ako aj podmienených a časovo obmedzených nárokov, ľubovoľne z akých právnych dôvodov. K zabezpečeným nárokom patrí najmä pohľadávka kúpnej ceny. Do zabezpečenej pohľadávky kúpnej ceny v uvedenom zmysle spadajú aj vzniknuté náklady v súvislosti s ukončením a realizáciou kúpnej zmluvy, s obdržaním kúpnej veci a s uplatnením si nami vyhradených práv na kúpnej veci. To sú najmä: náklady odberu, zaslania, balenia ako aj úroky z omeškania, náklady zastavenia, umiestnenia a poistenia ako aj také náklady, ktoré vzniknú súdnym alebo mimosúdnym uplatnením si našich práv.

(2)    Objednávateľ/kupujúci sa zaväzuje k separátnemu uskladňovaniu a značeniu tovaru prislúchajúceho do výhradného vlastníctva. Eventuálne spracovanie a opracovanie vykoná objednávateľ/kupujúci pre nás bez toho, aby nám z toho vznikli záväzky. Ak spracuje objednávateľ/kupujúci náš tovar vo výhradnom vlastníctve spolu s do jeho vlastníctva patriacimi inými artiklami, prislúcha nám samotne vlastníctvo na nových veciach. Ak spracuje objednávateľ/kupec náš tovar vo výhradnom vlastníctve spolu s inými artiklami, ktoré nepatria do jeho vlastníctva, prináleží nám spoluvlastníctvo na nových veciach v pomere hodnoty spracovaného tovaru v našom výhradnom vlastníctve k iným artiklom ku času spracovania a opracovania. Spoluvlastnícke podiely vzniknuté jeho spojením, pomýlením alebo zmiešaním dodaného tovaru s inými vecami prenáša objednávateľ/kupujúci už teraz na nás. Objednávateľ/kupujúci drží veci ako uschovávateľ. Ručí za vlastné úmyselné a nedbalé správanie, ako aj za svojich zákonných zástupcov a osoby, ktoré určí pre splnenie jeho záväzkov. Objednávateľ/kupujúci smie dodaný tovar a veci vzniknuté jeho spracovaním a opracovaním, spojením, pomýlením a zmiešaním predať iba v riadnom obchodnom styku voči platbe v hotovosti alebo s výhradou vlastníctva. Bezpečnostné prevody do iného vlastníctva, založenie a iné naše práva ohrozujúce dispozície nie sú dovolené. Oprávnenie objednávateľa/kupujúceho predať tovar vo výhradnom vlastníctve a veci vzniknuté jeho spracovaním a opracovaním, spojením, pomýlením a zmiešaním v riadnom obchodnom styku, končí naším odvolaním v dôsledku trvalého zhoršenia majetkovej situácie objednávateľa/kupujúceho, najneskôr však žiadosťou príp. začatím konania vo veci nesolventnosti.

(3)    Pohľadávky prislúchajúce z odpredaja ďalej alebo z iných právnych súvislosti týkajúcich sa tovaru vo výhradnom vlastníctve, ako aj vyplývajúce z náhrady škody kvôli poškodeniu alebo zničeniu tovaru vo výhradnom vlastníctve jedno, či sa jedná o zákonné alebo zmluvné  nároky voči poškodzovateľovi, poisťovni alebo iným tretím stranám a na náhradu vzťahujúceho sa užívania, odstupuje objednávateľ/kupujúci už teraz v plnej výške.

(4)    Ak predá objednávateľ/kupujúci tovar v našom výhradnom vlastníctve spolu s tovarom vlastným alebo vo vlastníctve tretích, odstupuje objednávateľ/kupujúci z odpredaja ďalej vyplývajúcu pohľadávku na nás vo výške hodnoty tovaru vo výhradnom vlastníctve. Ak je časť kúpnej ceny pripadajúcej na predaj nášho tovaru vo výhradnom vlastníctve vyššia ako hodnota nášho tovaru vo výhradnom vlastníctve, prislúcha nám tiež preplatok.

(5)    Ak nadobudneme spracovaním alebo opracovaním tovaru vo výhradnom vlastníctve s tovarom iných dodávateľov spoluvlastníctvo na novom predmete, zahŕňa odstúpenie pri odpredaji ďalej podiel pohľadávky prislúchajúci nášmu spoluvlastníckemu podielu, pokiaľ je ho možné stanoviť, v inom prípade fakturovanú hodnotu nášho spracovaného tovaru vo výhradnom vlastníctve. 

(6)    Ak sa opracovanie alebo spracovanie vykoná v rámci Zmluvy o dielo alebo Zmluvy o dodávke diela odstupuje na nás taktiež vopred objednávateľ/kupujúci podielový nárok na mzdu z diela, ktorý zodpovedá hodnote spracovaného tovaru vo výhradnom vlastníctve.

(7)    As sa dostanú sa menované pohľadávky zo strany objednávateľa/kupceho do kontokorentného vzťahu, odstupujú sa kontokorentné pohľadávky týmto v plnej výške na nás.  Po vyrovnaní účtu nastúpi na ich miesto saldo, ktoré až do výšky sumu platí ako odstúpené, ktoré tvorilo pôvodné kontokorentné pohľadávky. Pri ukončení kontokorentného pomeru to platí aj pre konečný zostatok.

(8)    Akonáhle objednávateľ/kupujúci splní svoje záväzky, ošetrí sa odstúpenia ako tiché odstúpenie a objednávateľ/kupujúci je oprávnený k stiahnutiu pohľadávky. Objednávateľ/kupúci má osobitne zaúčtovať a osobitne uložiť došlé platby z odstúpených pohľadávok.

(9)    V prípade, že zmluvy uzatvorené s objednávateľom/kupujúcim v rámci ďalšieho odpredaja tovaru vo výhradnom vlastníctve sa stanú neplatnými alebo bezvýznamnými, odstupuje objednávateľ/kupúci už teraz namiesto odstúpených zmluvných nárokov nároky zákonne prislúchajúce, najmä nároky z obohatenia v tom istom rozsahu.

(10)    Pokiaľ registrácia a/alebo splnenie iných požiadaviek je predpokladom pre účinnosť majetkovej výhrady, je objednávateľ/kupujúci povinný,  bezodkladne realizovať na vlastné náklady všetky k tomu potrebné kroky a oznámiť nevyhnutné informácie.

(11)    Ak hodnota záruk našich pohľadávok prekročí viac ako 20%, je objednávateľ/kupujúci oprávnený, požadovať schválenie/uvoľnenie záruk.

(12)    Objednávateľ/kupujúci je povinný nás ihneď informovať pri predaní podkladov potrebných pre intervenciu o prístupe tretích k tovaru vo výhradnom vlastníctve alebo k odstúpeným pohľadávkam. Náklady intervencie znáša objednávateľ/kupujúci sám.

(13)    Náklady za spätný transport tovaru vo výhradnom vlastníctve znáša objednávateľ/kupujúci.

 

 

 

 

Prechod rizika – Záruky – Náhrada škody

(1)    S predaním tovaru špeditérovi alebo dopravcovi, najneskôr však opustením podniku alebo skladu prechádza riziko na objednávateľa/kupujúceho.

(2)    Tovar zodpovedá objednávke, ak sa v období prechodu rizika neodkláňa vôbec alebo iba bezvýznamne od dohodnutého stavu. Ručenie za určitý účel nasadenia alebo za určitú spôsobilosť sa prevezme iba vtedy, ak je to vyslovene dohodnuté.

(3)    Zrejmé alebo rozpoznané nedostatky nám musí objednávateľ/kupujúci bezodkladne s okamžitým zastavením eventuálneho spracovania alebo opracovania písomne oznámiť.  Pri porušení skúšobných a reklamačných povinností sú nároky na záruky vylúčené.

(4)    Objednávateľ/kupujúci je povinný nám pri reklamácii bezodkladne poskytnúť možnosť prekontrolovať reklamovaný tovar; na požiadanie a na naše náklady máme nárok dostať reklamovaný tovar k dispozícii.  Pri neoprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo zaťažiť objednávateľa/kupujúceho prepravnými nákladmi a nákladmi za prekládku ako aj nákladmi za preskúšanie.

(5)    Uvedené ustanovenia platia aj pri dodávkach a výkonoch iného ako zmluvného tovaru.

(6)    Nároky objednávateľa/kupujúceho na náhradu škody sú vylúčené. Vyňaté sú z toho škody z ohrozenia života, tela alebo zdravia, ak boli zavinené naším neplnením si povinnosti a iné škody, ak vznikli úmyselne alebo naším nedbalým konaním. Neplnenie si povinnosti z našej strany sa rovná pomoci  plnenia. Nevzťahuje sa to na škody, ktoré vznikli, iným spôsobom za aký sme prevzali garanciu. Okrem toho pri mierne nedbalom konaní sa ručenie za škody preberá iba vtedy, ak boli predvídateľné pri uzatvorení zmluvy alebo pri nesplnení si povinnosti. Voči podniku je ručenie za následné škody, pri ktorých pripadá do úvahy ručenie z pozitívneho porušenia zmluvy, inak vylúčené.  

(7)    Pri oprávnených, v stanovenej lehote oznámených výhradách z nedostatkov sme povinní prikročiť k opatreniam zlepšenia alebo náhradnej dodávky podľa nášho výberu. Ak sa zlepšenie nepodarí alebo ak si nesplníme povinnosť náhradnej dodávky alebo ju nesplníme podľa zmluvy, môže objednávateľ/kupujúci podľa svojho výberu požadovať zníženie odmeny alebo zrušenie zmluvy.

(8)    Výmenou dielov v rámci realizácie zlepšovacích prác a náhradnou dodávkou sa doba premlčania nepredlžuje.

(9)    Za nedostatky, ktoré spočívajú výhradne na materiáli alebo inom komponente, ktorý nám objednávateľ poskytol na opracovanie, nepreberáme žiadne záruky.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

(1)    Sme oprávnení, spracovať osobné údaje, ktoré sme obdržali v rámci obchodného styku v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

(2)    Miesto plnenia a miesto súdu pre všetky nezhody z každého obchodu, pre ktorý platia tieto Všeobecné obchodné podmienky, je naše sídlo firmy pre žaloby z našej strany ako aj pre žaloby proti nám. Pre obchodný styk s objednávateľmi/kupujúcimi, ktorí nie sú ani obchodníci príp. podniky ani zvláštna moc  verejného práva ani právnické osoby verejného práva ako aj pre obchody s obchodníkom, ktoré nepatria do jeho hlavnej živnosti, tieto ustanovenia neplatia.

(3)    Vzťahy medzi nami a odberateľom podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky, za vylúčenia konfliktného práva, Hágskeho jednotného obchodného zákona a Viedenskej dohody o medzinárodných zmluvách o nákupe tovaru (CISG).

(4)    Ak sú alebo budú jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, ostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté. Namiesto neúčinného ustanovenia platí právne účinný predpis, ktorý sa neúčinnému ustanoveniu najviac približuje.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der AWU Precision Slovakia k.s. (AWU)

Allgemeine Bestimmungen

(1) Bestandteil der vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Besteller/Käufer sind die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Einkaufsbedingungen des Bestellers/Käufers, die von diesen Geschäftsbedingungen abweichen wird hiermit widersprochen. Dies gilt bei laufenden Geschäftsverbindungen, auch im Falle eines fernschriftlichen oder telefonischen Vertragsabschlusses.

(2) Unsere Angebote sind abhängig von sich ständig ändernden Marktgegebenheiten. Daher sind unsere Angebote als freibleibend und unverbindlich anzusehen, wenn nicht ausdrücklich anders im Angebot vermerkt.

(3) Angebote des Bestellers/Käufers sind erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung angenommen; der Vertrag kann nur mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung Zustandekommen.

(4) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns.

(5) Die zu dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sowie sonstige Angaben und Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Im übrigen sind Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand nur als annähernd zu betrachten. Sie stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften dar, sondern Beschreibungen und Kennzeichnungen der Ware.

(5) Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen unserer Artikel vorzunehmen, soweit sie unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Besteller/Käufer zumutbar sind. Sofern vom Besteller/Käufer nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung Bestellvorschriften geändert werden und uns die gewünschte Änderung noch möglich ist, sind wir berechtigt, die dadurch entstehenden Mehrkosten in Rechnung zu stellen sowie die in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermine entsprechend zu ändern.

(6) Der Besteller/Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen abnahme- und abschlagsfähige Teilleistungen abzunehmen. Abnahmefähige Teilleistungen sind nur solche Leistungen, die für sich allein erbracht werden könnten. Die Abnahme unserer Leistungen gilt, auch wenn sich der Besteller nicht äußert, 10 Tage nach Zugang unseres berechtigten Abnahmeverlangens als erfolgt, spätestens jedoch 10 Tage nach der Inbenutzungnahme durch den Besteller/Käufer. Als Inbenutzungnahme durch den Besteller/Käufer ist auch der Beginn etwaiger Nachfolgearbeiten anzusehen, für die unsere Leistungen als Vorleistungen anzusehen sind. Die Abnahme gilt nach Satz 3 jedoch nur dann 10 Tage nach Zugang des Abnahmeverlangens als erfolgt, wenn wir in dem Abnahmeverlangen ausdrücklich hierauf hinweisen, im Falle der Inbenutzungnahme beginnt die Frist erst, wenn wir den Besteller/Käufer auf ihren Beginn hingewiesen und ihm Gelegenheit zu einer ausdrücklichen Erklärung gegeben haben.

(7) Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung sind wir berechtigt, nach Ausführung von Teilleistungen im Umfang von mindestens jeweils 10 % unserer Vertragsleistung dem Wert der jeweiligen Teilleistung entsprechende Abschlagszahlungen zu verlangen, sofern die Teilleistung in das Vermögen des Bestellers gelangt.

(8) Lieferungen an Besteller/Käufer, mit denen wir bisher noch in keiner Geschäftsbeziehung standen, erfolgen nur gegen Vorauszahlung des vereinbarten Preises oder gegen Nachnahme. Sonderanfertigungen werden bei solchen Firmen nur gegen eine Anzahlung gefertigt.

 

Preise und Zahlungsbedingungen
 
(1) Unsere Preise verstehen sich - falls im Angebot/in der Auftragsbestätigung nicht anders vermerkt - auf Basis FCA, gemäß Incoterms neueste Fassung, rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackungs- sowie Transportkosten. Die Verpackung wird von uns zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

(2) Die Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Rechnungsbetrag verfügen können. Der Besteller/Käufer darf nur mit unbestrittenen oder mit rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

(3) Bei Zielüberschreitungen werden vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.A. berechnet. Ist unser Vertragspartner Verbraucher, so betragen die Zinsen 5 Prozentpunkte über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Sollte uns nachweisbar ein höherer Verzugsschaden entstanden sein, sind wir berechtigt, diesen höheren Schaden geltend zu machen. Dem Besteller/Käufer steht die Möglichkeit des Nachweises zu, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

(4) Im Falle des Verzuges mit einer Forderung sind wir berechtigt, die Leistungen aus sämtlichen Verträgen bis zur vollständigen Erfüllung aller uns gegen den Besteller/Käufer zustehenden Forderungen zurückzuhalten. Der Besteller/Käufer kann dieses Zurückbe-haltungsrecht durch Gestellung einer selbstschuldnerischen und unbefristeten Bürgschaft einer  Bank, Sparkasse oder Volksbank in Höhe sämtlicher ausstehender Forderungen abwenden. Nach fruchtlosem Ablauf einer dem Besteller/Käufer gesetzten Zahlungsfrist sind wir auch berechtigt, von sämtlichen noch nicht ausgeführten Verträgen zurückzutreten.  Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

(5) Bei Kleinaufträgen beträgt der Mindestbestellwert 100 Euro.

(6) Auf besonderen schriftlich geäußerten Wunsch des Bestellers/Käufers und auf dessen Kosten veranlassen wir die Versicherung der Lieferung gegen Diebstahl, Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken.

 

Sicherheiten
 
Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind.

 

Kreditgrundlage
 
Voraussetzung der Belieferung ist die Kreditwürdigkeit des Bestellers/Käufers. Erhalten wir nach Vertragsabschluß Auskünfte, welche die Gewährung eines Kredites in der sich aus dem Auftrag ergebenden Höhe nicht unbedenklich erscheinen lassen oder ergeben sich Tatsachen, die einen Zweifel in dieser Hinsicht zulassen, tritt insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögenslage (Zwangsvollstreckung, Zahlungseinstellung, Insolvenz, Geschäftsauflösung, Geschäftsübergang) ein, sind wir berechtigt, Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung oder Barzahlung ohne Rücksicht auf entgegenstehende frühere Vereinbarungen zu verlangen.

 

Lieferzeiten und Lieferfristen
 
(1) Soweit die Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, handelt es sich bei den angegebenen Lieferterminen um unverbindliche Angaben.

(2) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der endgültigen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der völligen Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages, insbesondere dem Eingang etwa vom Besteller/Käufer zu liefernder Unterlagen sowie des Eingangs einer vereinbarten, bei Vertragsabschluß fälligen Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt zudem die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers/Käufers voraus; entsprechendes gilt für Liefertermine.

(3) Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug um den Zeitraum, während dessen der Besteller mit seinen Verpflichtungen - auch Mitwirkungs- oder Nebenpflichten -, wie Eröffnung eines Akkreditivs, Beibringung in- oder ausländischer Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches, aus diesem oder einem anderen Vertrag in Verzug ist.

(4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abholung durch den Besteller/Käufer die Lieferung versandbereit ist und dies dem Besteller/Käufer mitgeteilt wird. Teillieferungen kann der Besteller/Käufer nicht zurückweisen.

(5) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von rechtmäßigen Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung im eigenen Betrieb sowie unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Arbeitskampfmaßnahmen in Drittbetrieben, sofern uns kein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden trifft, des weiteren bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse wie Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, besondere gesetzliche oder behördliche Vorschriften, Roh- oder Brennstoffmangel, Feuer oder Verkehrssperrungen oder höhere Gewalt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluß sind und bei uns, einem Vor- oder Unterlieferanten oder Transporteur eintreten und von uns nicht zu vertreten sind, wobei unsere Haftung nur für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Führen die vorgenannten Umstände dazu, daß uns die Erbringung der Leistung unmöglich wird, sind wir auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(6) Bei Verzug unsererseits steht dem Besteller/Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Statt dessen kann ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden, wenn wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Besteller/Käufer, die weder Kaufleute bzw. Unternehmer noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, können Schadenersatz wegen Nichterfüllung auch dann beanspruchen, wenn wir leicht fahrlässig gehandelt haben. Dieses Recht steht auch Kaufleuten bzw. Unternehmern zu, wenn das Rechtsgeschäft nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört. Der Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung im Falle leichter Fahrlässigkeit ist der Höhe nach auf 50% des vorhersehbaren Schadens, höchstens jedoch auf 10% des Kaufpreises beschränkt.

(7) Entsteht dem Besteller/Käufer wegen einer Verzögerung, die wir aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens zu vertreten haben, nachweislich ein Verzugsschaden, so ist er unter Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung geltend zu machen. Besteller/Käufer, die weder Kaufleute bzw. Unternehmer noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, können eine Verzugsentschädigung auch dann geltend machen, wenn durch leicht fahrlässiges Verhalten unsererseits eine Verzögerung eingetreten ist. Dieses Recht steht auch Kaufleuten bzw. Unternehmern zu, wenn das Rechtsgeschäft nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört. Der Anspruch auf Verzugsentschädigung im Falle leichter Fahrlässigkeit ist der Höhe nach für jede volle Woche der Verspätung auf 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens auf 5 % vom Wert der Gesamtlieferung beschränkt.

(8) Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers/Käufers oder aus Gründen, die der Besteller/Käufer zu vertreten hat, verzögert, werden wir diesem die durch die Lagerung entstehenden Kosten berechnen. Die Geltendmachung weitergehender Rechte aus Verzug bleibt unberührt.

(9) Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist zur Abnahme anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller/Käufer mit angemessener Frist neu zu beliefern oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.

 

Eigentumsvorbehalt
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware sowie an den etwa aus ihrer Be- und Verarbeitung entstehenden Sachen bis zur Erfüllung unserer sämtlichen, aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehenden gegenwärtigen und zukünftigen auch bedingten und befristeten Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrunde vor. Zu den gesicherten Ansprüchen gehört insbesondere die Kaufpreisforderung. Unter die gesicherte Kaufpreisforderung im vorgenannten Sinne fallen auch die im Zusammenhang mit dem Abschluß und der Durchführung des Kaufvertrages, der Erhaltung der Kaufsache und der Geltendmachung der uns vorbehaltenen Rechte an der Kaufsache entstehenden Aufwendungen. Dies sind insbesondere: Kosten der Abnahme, Versendung, Verpackung sowie Fälligkeits- und Verzugszinsen, Kosten für die Einstellung, Unterbringung und Versicherung sowie diejenigen Kosten, die bei der gerichtlichen oder außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte entstehen.

(2) Der Besteller/Käufer ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verpflichtet. Eine etwaige Be- und Verarbeitung nimmt der Besteller/Käufer für uns vor, ohne daß für uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Verarbeitet der Besteller/Käufer unsere Vorbehaltsware mit in seinem Eigentum stehenden anderen Artikeln, so steht uns das Eigentum an den neuen Sachen allein zu. Verarbeitet der Besteller/Käufer unsere Vorbehaltsware mit anderen Artikeln, die nicht in seinem Eigentum stehen, so steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Artikeln zur Zeit der Be- und Verarbeitung zu. Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Waren mit anderen Sachen etwa entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Besteller/Käufer schon jetzt auf uns. Der Besteller/Käufer wird die Sachen als Verwahrer besitzen. Er haftet für eigenes vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten, ebenso für das seiner gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient. Der Besteller/Käufer darf die gelieferten Waren und die aus ihrer Be- und Verarbeitung, ihrer Verbindung, Vermengung und Vermischung entstehenden Sachen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und andere, unsere Rechte gefährdende Verfügungen sind nicht gestattet. Die Befugnis des Käufers/Bestellers, die Vorbehaltsware und die aus ihrer Be- und Verarbeitung, ihrer Verbindung, Vermengung und Vermischung entstehenden Sachen, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, endet mit dem Widerruf durch uns infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers/Käufers, spätestens jedoch mit der Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

(3) Die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen, die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen, auch solche auf Schadenersatz wegen Beschädigung oder Zerstörung der Vorbehaltsware, gleichgültig ob es sich um vertragliche oder gesetzliche Ansprüche gegen den Schädiger, Versicherungsunternehmen oder sonstige Dritte handelt, und auf Ersatz gezogener Nutzungen, tritt der Besteller/Käufer schon jetzt an uns in voller Höhe ab.

(4) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller/Käufer zusammen mit eigenen oder Waren Dritter in unverarbeitetem Zustand verkauft, tritt der Besteller/Käufer die aus der Weiterveräußerung resultierende Forderung an uns in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Ist der auf den Verkauf unserer Vorbehaltsware entfallende Kaufpreisteil höher als der Wert unserer Vorbehaltsware, so steht uns auch der Mehrbetrag zu.

(5) Erlangen wir durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten Miteigentum an dem neuen Gegenstand, erfaßt die Abtretung bei Weiterveräußerung den unserem Miteigentumsanteil entsprechenden Forderungsanteil, soweit dieser sich ermitteln läßt; andernfalls den Rechnungswert unserer verarbeiteten Vorbehaltsware.

(6) Erfolgt die Be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages oder Werklieferungsvertrages, tritt der Besteller/Käufer an uns ebenfalls im voraus den anteiligen Werklohnanspruch, der dem Wert der verarbeiteten Vorbehaltsware entspricht, ab.

(7) Werden die vorgenannten Forderungen vom Besteller/Käufer in ein Kontokorrentverhältnis eingebracht, so werden hiermit die Kontokorrentforderungen in voller Höhe an uns abgetreten. Nach Saldierung tritt an ihre Stelle der Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, den die ursprünglichen Kontokorrentforderungen ausmachten. Bei Beendigung des Kontokorrentverhältnisses gilt dies entsprechend für den Schlußsaldo.

(8) Solange der Besteller/Käufer seinen Verpflichtungen nachkommt, wird die Abtretung als stille Abtretung behandelt und der Besteller/Käufer ist zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Besteller/Käufer hat die auf die abgetretene Forderung eingehenden Beträge gesondert zu verbuchen und gesondert aufzubewahren.

(9) Für den Fall, daß die von dem Besteller/Käufer im Rahmen der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware geschlossenen Verträge unwirksam oder nichtig sind, tritt der Besteller/Käufer bereits jetzt die ihm anstelle der abgetretenen vertraglichen Ansprüche zustehenden gesetzlichen Ansprüche, insbesondere Bereicherungsansprüche, in demselben Umfang ab.

(10) Sofern und soweit die Registrierung und/oder die Erfüllung anderer Erfordernisse Voraussetzung für die Wirksamkeit des Eigentumsvorbehaltes sind, ist der Besteller/Käufer verpflichtet, auf seine Kosten alle hierzu notwendigen Handlungen unverzüglich vorzunehmen und alle erforderlichen Mitteilungen zu machen.

(11) Übersteigt der Wert der Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Besteller/Käufer berechtigt, insoweit die Freigabe von Sicherungen zu verlangen.

(12) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Besteller/Käufer uns sofort unter Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Die Kosten der Intervention trägt der Besteller/Käufer.

(13) Die Kosten des Rücktransports der Vorbehaltsware trägt der Besteller/Käufer.

 

Gefahrübergang - Gewährleistung -

Schadenersatzansprüche
 
(1) Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller/Käufer über.

(2) Die Ware ist vertragsgemäß, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs von der vereinbarten Beschaffenheit nicht oder nur unerheblich abweicht. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist.

(3) Offensichtliche oder erkannte Mängel müssen uns vom Besteller/Käufer unverzüglich unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung schriftlich angezeigt werden. Bei Verletzungen der Untersuchungs- und Rügepflichten sind Gewährleistungs-Ansprüche ausgeschlossen.

(4) Der Besteller/Käufer hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; auf Verlangen ist uns die beanstandete Ware auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Bestellers/Käufers mit Fracht- und Umschlagskosten sowie dem Überprüfungsaufwand vor.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferungen und Leistungen anderer als vertragsgemäßer Ware.

(6) Ansprüche des Bestellers/Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns beruhen. Eine Pflichtverletzung durch uns steht der eines Erfüllungsgehilfen gleich. Ausgenommen sind ferner Schäden, die daraus entstehen, dass die Ware nicht die Beschaffenheit hat, für deren Vorhandensein wir eine Garantie übernommen haben. Darüber hinaus wird bei leicht fahrlässigem Verhalten eine Haftung für Schäden nur insoweit übernommen, als diese bei Vertragsabschluss oder bei der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. Gegenüber Unternehmen wird eine Haftung für Mangelfolgeschäden, für die lediglich eine Haftung aus positiver Vertragsverletzung in Betracht kommt, ansonsten ausgeschlossen.

(7) Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Schlägt die Nachbesserung fehl oder kommen wir der Ersatzlieferungspflicht nicht oder nicht vertragsgemäß nach, kann der Besteller/Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

(8) Durch den Austausch von Teilen im Rahmen der Durchführung von Nachbesserungsarbeiten und durch Ersatzlieferungen wird die Verjährungsfrist nicht verlängert.

(9) Für Mängel, die ausschließlich auf einem Werkstoff oder einem sonstigen Bestandteil beruhen, den der Besteller uns zur Bearbeitung übergeben hat, übernehmen wir keine Gewähr.

 

Schlußbestimmungen
 
(1) Wir sind berechtigt, die im Rahmen der Geschäftsverbindung erhaltenen personenbe¬zogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus jedem Geschäft, für das diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, ist unser Geschäftssitz sowohl für Klagen die von uns als auch für Klagen, die gegen uns erhoben werden . Für den Geschäftsverkehr mit Bestellern/Käufern, die weder Kaufleute bzw. Unternehmer noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind sowie für Geschäfte mit einem Kaufmann, die nicht zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören, gilt diese Bestimmung nicht.

(3)Die Beziehungen zwischen uns und dem Abnehmer unterliegen ausschließlich dem Recht der Slovakischen Republik, unter Ausschluß des Konfliktrechts, der Haager Einheitlichen Kaufgesetze und des Wiener Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge (CISG).

(4) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.