Nakupne podmienky

Všeobecné nákupné podmienky (VNP) AWU Precision Slovakia k.s. (AWU)

I.    Platnosť VNP

1.    Tieto podmienky platia pre všetky zmluvy, ktoré AWU ako kupujúci  alebo ako objednávateľ uzavrie, dovtedy, pokiaľ to nebude písomne alebo slovne ináč dohodnuté.  Odlišné obchodné podmienky dodávateľa  nebudú súčasťou zmluvného vzťahu aj keď neodporujú týmto VPN, alebo ich len dopĺňajú. VNP platia aj vtedy, ak AWU bezvýhradne prijme dodávku dodávateľa, hoci sú mu známe jeho odlišné podmienky oproti VNP.
2.    Tieto VNP platia tiež pre všetky budúce obchody s dodávateľom.
3.    Práva, na ktoré má AWU v súlade so zákonmi vyšší nárok oproti VNP, zostávajú neporušené.

II.    Uzavretie zmluvy

1.    Objednávky, ako ich zmeny alebo doplnenia, majú  platnosť len ak sú v písomnej forme. Pri neformálnom uzavretí obchodu platí objednávka od AWU ako písomné potvrdenie zmluvy.
2.    Ak AWU nereaguje na návrhy, nároky alebo potvrdenia dodávateľa, neplatí to ako súhlas, kým to nie je ináč slovne alebo písomne dohodnuté.
3.    Dodávateľ vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho AWU do 3 pracovných dní od obdržania objednávky.
4.    Ak AWU uzavrie s dodávateľom rámcovú zmluvu, týkajúcu sa nasledujúcich dodávok  (zmluva o cene), stáva sa takto objednávka od AWU záväznou dovtedy, pokiaľ dodávateľ v priebehu 5 pracovných dní neoponuje.

III.    Obsah a rozsah  zmluvnej povinnosti

1.    Rozsah zmluvnej povinnosti dodávateľa vyplýva zo špecifikácií alebo popisov výkonov, ktoré sú uvedené v uzavretej zmluve, ak niektoré chýbajú, tak z údajov a prospektov daného dodávateľa.
2.    Všetky dodávky majú zodpovedať najaktuálnejšej DIN alebo normám, ktoré vyhovujú EU, pokiaľ to nie je ináč slovne alebo písomne dohodnutné.
3.    AWU prevezme len objednané množstvá alebo počty kusov. Nedostačujúce alebo prevyšujúce počty sú prípustné len po dohode s AWU. Ak sú dohodnuté dielčie dodávky, je potrebné uviesť v dodacom liste zostávajúce množstvo.

IV.    Zmena zmluvnej povinnosti

1.    Ak v priebehu plnenia zmluvy nastanú od pôvodne dohodnutých špecifikácií odchýlky, ktoré sú účelné alebo nevyhnutné, musí ich dodávateľ neodkladne oznámiť AWU. AWU následne oznámi, či súhlasí so zmenami, ktoré  oproti pôvodnej objednávke dodávateľ vykonal. Ak sa v priebehu plnenia zmluvy zmenia dodávateľovi náklady, sú AWU aj dodávateľ oprávnení požadovať príslušné prispôsobenie náhrady.
2.    AWU môže žiadať zmeny dodávok aj  po uzavretí zmluvy  pokiaľ je to pre dodávateľa rozumné. Pri tejto zmene zmluvy musia obidvaja zmluvní partneri primerane  zohľadniť dôsledky zvýšenia alebo zníženia nákladov ako aj dodací termín.

V.    Dodací termín

1.    Dodací termín zadaný v objednávke je záväzný.
2.    Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať termín dodania, musí neodkladne AWU oboznámiť z akého dôvodu to nie je možné a ako dlho bude meškanie dodávky trvať.
3.    Ak sa dodávka z dôvodu omeškania,  vzhľadom na ekonomické aspekty stane  pre AWU nepoužiteľnou, AWU nie je povinná prevziať dodávku. AWU je v tomto prípade oprávnená aj odstúpiť od zmluvy.
4.    V prípade omeškania dodávky patria AWU zákonné nároky. To isté platí aj v prípade, ak služba nebola dodaná v plnom rozsahu alebo vôbec.
5.    Nezáväzne od toho je AWU oprávnená od dodávateľa požadovať zmluvnú pokutu za omeškanie dodávky vo výške  0,5% za každý začatý týždeň omeškania, maximálne však 5% z celkovej hodnoty dodávky.
6.    AWU má právo uplatňovať sankcie pri omeškaní zmluvného plnenia.

VI.    Spôsob dodania, dokumenty

1.    Dodávka má dodaciu podmienku , pokiaľ to nie je inak písomne dohodnuté, dodané do závodu AWU Prešov.
2.    S každou dodávkou je potrebné dodať dodací list s údajmi: č.objednávky, č. objednaného materiálu. Zároveň je vystavená faktúra na AWU so zadaním č. objednávky a č. obj . artiklu. Pri dodávkach materiálu je potrebné priložiť aj príslušný materiálový list.

VII.    Platobné podmienky

1.    Cena zadaná v objednávke je záväzná. Následné zvvyšenie ceny, tiež pri rámcových zmluvách nie  je zásadne uznávané.
2.    Ak nie je ináč písomne  dohodnuté je objednávacia cena bez DPH.
3.    Platba AWU je uskutočnená buď do 14 dní s 3% zľavou alebo do 60 dní netto, pokiaľ to nie je výslovne a písomne dohodnuté inak.
4.    Pri chybnom plnení zmluvy je AWU oprávnená platbu až do riadneho splnenia zadržať.

VIII.    Záruka

1.    Ak AWU zverí dodávateľovi materiál  na ďalšie opracovanie alebo spracovanie, je dodávateľ povinný nakladať s materiálom čo najstarostlivejšie.
2.    Ak sa materiál pri opracovaní dodávateľom poškodí, alebo zničí, je dodávateľ povinný zabezpečiť vhodnú náhradu vzniknutej škody. Škoda zahŕňa hodnotu materiálu ako aj náklady AWU a iných zúčastnených  dodávateľov.
3.    Nároky, vzniknuté  z prípadného omeškania dodávky spôsobeného poškodením, zostávajú nedotknuté.

IX.    Garancia, Ručenie

1.     Dodávateľ zaručuje že všetky služby zodpovedajú  najnovšiemu stavu techniky, platným pravidlám a právnym predpisom a smerniciam orgánov verejnej správy, profesijných a obchodných združení. V prípade  nevyhnutnej odchýlky od týchto pravidiel, musí dodávateľ získať súhlas AWU. Povinnosť záruky nie je týmto súhlasom obmedzená. Ak u dodávateľa vzniknú pochybnosti ohľadom požadovaného zhotovenia pre AWU, musí o tom dodávateľ bezodkladne písomne informovať.

2.    Zákonné nároky, obzvlášť na krátenie, odstúpenie, nedodanie alebo náhradu škody prináležia AWU v plnom rozsahu.
3.    Ak dodávateľ nespĺňa svoje zmluvné záväzky voči AWU v stanovenej lehote, môže v naliehavom prípade AWU sama, alebo pomocou tretej strany vykonať potrebné opatrenia na náklady a riziká dodávateľa a bez obmedzenia záväzku dodávateľskej záruky.
4.    Akonáhle sú zistené nedostatky, poškodenie pri dodaní alebo iné podobné okolnosti, AWU ich písomne ohlási dodávateľovi, najneskôr však do 4 týždňov po prevzatí dodávky.
5.    Záručná doba trvá 24 mesiacov. Ak je tovar určený k ďalšiemu predaju alebo spracovaniu vo výrobe AWU, záručná povinnosť začína v okamihu, ak je tovar použitý v AWU na  výrobok, najneskôr však do 12 mesiacov od prijatia tovaru do AWU.
6.    Nároky na záruky AWU ako kupujúceho sú premlčané po 6 mesiacoch od nahlásenia  závady v rámci záručnej doby, nie však pred jej skončením.
7.    Pre dodané diely, ktoré počas zisťovania závady nemôžu byť použité, sa záručná doba predĺžuje o príslušný čas. Pre opravené alebo náhradné diely začína na základe právnej zodpovednosti, nová záručná doba .

X.    Zodpovednosť za výrobok

1.    Ak je AWU braná na zodpovednosť za porušenie úradných bezpečnostných pravidiel  alebo na základe domácej alebo zahraničnej zodpovednosti  za chybný výrobok, a chybu možno pripísať produktu dodávateľa, je AWU oprávnená túto náhradu škody žiadať od dodávateľa, ak to bolo zapríčinené dodaním jeho výrobku. To platí aj pre náklady spojené s výmenou alebo vrátením tovaru.
2.    Dodávateľ je povinný, dodávané produkty označiť tak, aby boli dlhodobo rozpoznateľné ako jeho produkty.
3.    Dodávateľ má mať uzatvorené príslušné poistenie (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom)  a na vyžiadanie ho preukázať AWU.
4.    Dodávateľ zabezpečí používanie systému riadenia kvality zodpovedajúci stavu najnovšej techniky, ktoré na vyžiadanie AWU preukáže. Ak to AWU považuje za potrebné, uzavrie dodávateľ s AWU dohodu o zabezpečení kvality.

XI.    Ochranné práva

1.    Dodávateľ zaručuje, že všetky dodávky sú oslobodené od ochraných práv tretích strán a že prostredníctvom dodávky alebo využívania dodaných položiek nebudú porušené patenty, licencie a iné práva tretej strany.
2.    Dodávateľ oslobodzuje AWU a jej zákazníkov od nárokov tretej strany na porušenie ochranných práv, a preberá všetky náklady, ktoré vzniknú AWU v tejto súvislosti.
3.    AWU je oprávnená získať na náklady dodávateľa  povolenie od oprávneného na užívanie dotknutých dodávok.

XII.    Výhrady vlastníckeho práva

1.    AWU si vyhradzuje vlastníctvo na všetky dodávateľom dodané materiály.  Spracovanie alebo zmena u dodávateľa budú vykonané pre AWU. Ak sú vyhradené materiály spracované s položkami nepatriacimi AWU,  tak získa AWU spoluvlastníctvo v tejto veci v okamihu ich  spracovania.
2.    AWU si vyhradzuje vlastníctvo na zaplatené alebo predložené náradie. Dodávateľ je zaviazaný náradie použiť výhradne na výrobu tovaru, objednaného  od AWU.
3.    Dodávateľ sa zaväzuje od AWU zaplatené alebo predložené náradie na žiadosť AWU  okamžite vydať.

XIII.    Iné zmluvné dojednania

1.    Zmluvní partneri sa zaväzujú všetky informácie vyplývajúce z tejto zmluvy držať v tajnosti, pokiaľ nie sú všeobecne známe, zákonne nadobudnuté od tretích strán, alebo nezávisle získané od tretích strán a používať ich  výhradne pre účely tejto zmluvy. Ku chráneným informáciám sa rátajú technické údaje, údaje o množstve, ceny ako aj informácie o produktoch a ich vývoji, o súčasných i budúcich  výskumných i rozvojových plánoch  a o všetkých údajoch zmluvného partnera.
2.    Dodávateľ je povinný, všetky obdržané zobrazenia, výkresy, výpočty a iné podklady  držať v tajnosti, a pred treťou stranou zverejniť len s ústnym alebo písomným súhlasom AWU, pokiaľ tieto obdržané informácie nie sú všeobecne známe.
3.    Ak je to potrebné, dodávateľ má zodpovedajúco zaväzovať subdodávateľa.

XIV.    Záverečné ustanovenia

1.    Dodávateľ nesmie zmluvu alebo jej základné časti bez súhlasu AWU odovzdávať ďalej.
2.    Akonáhle je dodávateľ platobne neschopný, požiada o dočasného správcu, alebo je zahájené konkurzné konanie, je AWU oprávnená celkom alebo zčasti od zmluvy odstúpiť..
3.    Ak sa stanú jednotlivé časti týchto nákupných podmienok neplatnými, platnosť ostatných podmienok zostáva nedotknutá.

AWU Precision Slovakia k.s.
Strojnícka 10
080 01  Prešov
Internet: www.awu.sk

Tel.:+421 51 7713 660
Fax:+421 51 7713 660
Email:info@awu.sk

Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) der AWU Precision Slovakia k. s. (AWU)

I.    Geltung der AEB

1.    Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, die AWU als Käufer oder Besteller abschließt soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anders vereinbart wird. Anders lautende Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht Vertragsinhalt, auch soweit sie diesen AEB nicht widersprechen, sondern sie nur ergänzen. Die AEB gelten auch dann, wenn AWU eine Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annimmt, obwohl AWU entgegenstehende oder vor den AEB abweichende Bedingungen des Lieferanten bekannt sind.
2.    Die AEB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.
3.    Rechte, die AWU nach den gesetzlichen Vorschriften über die AEB hinaus zustehen, bleiben unberührt.

II.    Vertragsabschluß

1.    Bestellungen sowie deren Änderungen und Ergänzungen besitzen nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich erfolgen. Bei formlosem Geschäftsabschluss gilt die Bestellung von AWU als kaufmännisches Bestätigungsschreiben.
2.    Schweigt AWU auf Vorschläge, Forderungen oder Nachweise des Lieferanten, so gilt dies in keinem Fall als Zustimmung, es sei denn, es ist ausdrücklich und schrifftlich etwas anderes vereinbart.
3.    Der Lieferant erstellt generell eine schriftliche Auftragsbestätigung und sendet diese AWU innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Bestellung zu.
4.    Schließt AWU mit dem Lieferanten einen Rahmenvertrag über künftige Lieferungen /Preisvertrag/, so ist eine von AWU erteilte Bestellung bindend, sofern der Lieferant nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen widerspricht.

III.    Umfang und Inhalt der Leistungspflicht

1.    Der Umfang der Leistungspflicht des Lieferanten ergibt sich aus den beim Vertragsabschluss übermittelten Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen oder, falls solche fehlen, aus den Angaben und Prospekten des Lieferanten.
2.    Alle Lieferungen haben den jeweils aktuellsten DIN- und /oder VDE-Normen zu entsprechen soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
3.    AWU nimmt nur die bestellten Mengen  oder Stückzahlen ab. Über-oder Unterlieferungen sind nur nach zuvor mit AWU getroffenen Absprachen zulässig. Sind Teilmengen vereinart, so ist die noch verbleibende Restmenge im jeweiligen Lieferschein aufzuführen.

IV.    Änderung der Leistung

1.    Zeigt sich bei Durchführung des Vertrages, dass Abweichungen von der ursprünglich vereinbarten Spezifikationen erforderlich oder zweckmäßig ist, hat der Lieferant dies AWU unverzüglich mitzuteilen. AWU wird dann unverzüglich bekannt geben, ob und ggf. welche Änderungen der Lieferant gegenüber der ursprünglichen Bestellung vorzunehmen hat. Verändern sich hierdurch die dem Lieferanten bei der Vertragsdurchführung entstehenden Kosten, so ist sowohl AWU als auch der Lieferant berechtigt, eine entsprechende Anpassung der dem Lieferanten zustehenden Vergütung zu verlangen.
2.    AWU kann Änderungen der Leistung auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit dies für den Lieferanten zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind von beiden Vertragspartnern die Auswirkungen insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine angemessen zu berücksichtigen.

V.    Lieferzeit

1.    Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
2.    Der Lieferant ist verpflichtet, AWU unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzügerung zu benachrichtigen, sobald ihm erkennbar wird, dass die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.
3.    Solange und soweit unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte die Lieferung wegen einer durch höhere Gewalt verursachten Verzögerung für AWU nicht mehr wertbar ist, ist AWU zur Abnahme nicht verpflichtet. AWU ist insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
4.    Im Falle des Lieferverzuges stehen AWU die gesetzlichen Ansprüche zu. Das gleiche gilt für den Fall, dass die Leistung nicht oder nicht in vollem Umfang erbracht wird.
5.    Unabhängig davon ist AWU berechtigt, vom Lieferanten ab dem Zeitpunkt des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe von 0,5% pro angefangener Woche, maximal jedoch 5% des Gesamtauftrages der Lieferung zu verlangen.
6.    AWU hat das Recht, den Vorbehalt der Geltendmachung der Vertragsstrafe jederzeit nachträglich nach Annahme der verspäteten Leistung zu erklären.

VI.    Gefahrenübergang, Dokumente

1.    Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist oder aus der Bestellung hervorgeht, frei Werk Presov zu erfolgen.
2.    Jeder Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe unserere Bestell- und jeweiligen Artikelnummer beizufügen. Rechnungen sind gleichzeitig mit Warenversand unter Angabe unserer Bestell- und jeweiligen Artikelnummer an AWU zu senden. Bei Rohmateriallieferungen muss der Ware das angeforderte Werkszeugnisse in 2-facher Ausführung beigefügt werden.

VII.    Preise und Zahlung

1.    Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Nachträgliche Preiserhöhungen, auch aus Abrufaufträgen, werden grundsätzlich nicht anerkannt.
2.    Sofern nichts anders schriftlich vereinbart ist oder aus der Bestellung hervorgeht, ist die gesetzliche Umsatzsteuer im Bestellpreis nicht enthalten.
3.    Die Zahlung durch AWU erfolgt entweder innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit der Forderung und Erhalt der Rechnung mit 3% Skonto oder nach 60 Tagen netto, soweit nicht anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde.
4.    Bei fehlerhafter Leistung ist AWU berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.

VIII.    Haftung für gestellte Materialien

1.    Stellt AWU dem  Lieferanten Material zur weiteren Be- oder  Verarbeitung zur Verfügung, so ist der Lieferant verpflichtet, diese Materialien mit aller gebotenen Sorgfalt zu behandeln.
2.   Werden diese Materialien in der Verwahrung des bzw. bei Bearbeitung durch den Lieferanten beschädigt oder zerstört, so ist der Lieferant zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Der Schaden umfasst den Wert des Materials sowie den von AWU oder etwaige weiterer beteiligter Unternehmen.
3.    Die Ansprüche aus einem etwa mit der Beschädigung verbundenen Lieferverzug oder Nichtleistung bleiben hiervon unberührt.

IX.    Garantie, Gewährleistung

1.   Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Leistungen dem neuesten Stand der  Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entsprechen. Falls im Einzelfall ein Abweichen von diesen Vorschriften notwendig ist, muss der Lieferant hierzu die schriftliche Zustimmung von AWU einholen. Die Gewährleistungsverpflichtung wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Falls beim Lieferanten Bedenken gegen die von AWU erwünschte Ausführung bestehen, hat der Lieferant diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
2.    Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, insbesondere auf Minderung, Rücktritt, Nichterfüllung oder Schadenersatz, stehen AWU ungekürzt zu.
3.    Kommt der Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen innerhalb einer von AWU gesetzten angemessenen Frist schuldhaft nicht nach oder liegt ein dringender Fall vor, kann AWU die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Lieferanten und unbeschadet seiner Gewährleistungsverpflichtung selbst treffen oder von Dritten treffen lassen.
4.    AWU wird dem Lieferanten offene Mängel der Lieferung, Transportschäden u. a. m. unverzüglich schriftlich anzeigen, sobald sie nach den Gegebenhalten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, spätenstens jedoch innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Lieferung.
5.    Die Gewährleistungspflicht beträt 24 Monate. Wird die Ware zum Weiterverkauf oder zur Verwendung bei der Herstellung von AWU Maschinen oder Produkten beschafft, beginnt die Gewährleistungspflicht für das mit der Ware ausgestattete AWU  Produkt anläuft, spätestens jedoch 12 Monate nach Anlieferung der Ware bei AWU.
6.    Die Gewährleistungsansprüche von AWU als Besteller verjähren 6 Monate nach Erhebung der Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungszeit, jedoch nicht vor deren Ende.
7.    Für Lieferteile, die während der Untersuchung des Mangels und/oder der Mängelbeseitigung nicht verwendet werden konnten, verlängert sich eine laufende Gewährleistungszeit um die entsprechende Zeit. Für ausgebesserte oder ersatzweise gelieferte Teile beginnt mit diesem Zeitpunkt-über die gesetzliche Haftung hinaus – die Gewährleistungsfrist neu.

X.    Produkthaftung

1.    Wird AWU wegen Verlezung behödlicher Sicherheitsvorschiften oder aufgrund in-oder ausländischer Produkthaftungsregelungen wegen einer Fehlerhaftigkeit von AWU Produkten in Anspruch genommen, die auf eine Ware des Lieferanten Ersatz dieses Schadens zu verlangen, insoweit als er durch die von ihm gelieferten Produkte verursacht ist. Dies gilt auch für die Kosten einer vorsorglichen Austausch-oder Rückrufaktion.
2.    Der Lieferant ist verpflichtet, seine Liefergegenstände so zu kennzeichnen, dass sie dauerfhaft als seine Produkte erkennbar sind.
3.    Der Lieferant hat eine ensprechende Versicherung (Produkthaftpflicht- und Rückrufversicherung) abzuschliessen und AWU auf Verlangen nachzuweisen.
4.    Der Lieferant wird eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung durchführen und AWU diese nach Aufforderung nachweisen. Der Lieferant wird, soweit AWU es für erforderlich hält, eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung mit AWU abschließen.

XI.    Schutzrechte

1.    Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
2.    Der Lieferant stellt AWU und AWU Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und trägt auch alle Kosten, die AWU in diesem Zusammenhang entstehen.
3.    AWU ist berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung der betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwirken.

XII.    Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge

1.    AWU behält sich an allen beim Lieferanten beigestellten Teilen das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung beim Lieferanten werden für AWU vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, AWU nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt AWU das Miteigentum an der Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
2.    AWU behält sich das Eigentum an von AWU bezahlten oder gestellten Werkzeugen vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von AWU bestellten Waren einzusetzen.
3.    Der Lieferant ist verpflichtet, von AWU bezahlte oder gestellte Werkzeuge auf Anforderung von AWU unverzüglich herauszugeben.

XIII.    Geheimhaltung

1.    Der Vertragspartner verpflichten sich, sämtliche Informationen aus der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrages streng geheim zu halten, sofern sie nicht allgemein bekannt, rechtmäßig von Dritten erworben oder unabhängig von Dritten erworben oder unabhängig von Dritten erarbeitet wurden, und ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden. Zu den geschützten Informationen zählen insbesondere technische Daten, Bezugsmengen, Preise sowie Informationen über Produkte und Produktentwicklungen, über derzeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und sämtliche Unternehmensdaten des anderen Vertragspartners.
2.    Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen strikt geheim zu halten und sie Dritten nur mit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von AWU offen zu legen, sofern die darin enthaltenen Informationen nicht allgemein bekannt sind.
3.    Unterlieferanten hat der Lieferant ggf. entsprechend zu verpflichten.

XIV.    Schlussbestimmungen

1.    Der Lieferant darf den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von AWU an Dritte weitergeben.
2.    Sobald Der Lieferant seine Zahlung einstellt, ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist AWU berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3.    Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

AWU Precision Slovakia k.s.
Strojnicka 10
080 01 Prešov
Internet: www.awu.sk
Tel.: +421 51 7713 660
Fax:+421 51 7713 660
Email: info@awu.sk